Skip to main content

Tyvfiske i elv og sjø

  • Jonas Solnørdal Nærø
  • Nyheter

Nå på begynnelsen av den anadrome sesongen er det naturlig at fokuset faller på tyvfiske. I elv eller sjø, tyvfiske står som en av truslene mot våre anadrome fiskearter.

Nylig var NRK Nyhetsmorgen med Statens Naturoppsyn på tyvfiskeoppsyn i Dalsfjorden, Fjaler. De melder at Miljødirektoratet får stadig flere tips om tyvfiske på laks, spesielt i Vestland fylke og Nord-Norge, og ifjor ble det anmeldt over 50 personer og 200 garn konfiskert. Oppsynet trapper nå opp innsatsen.

Tyvfiske som trussel

Slikt fiske kan gjøre stor skade på lokale laksestammer. I vår erfaring er at hvis garnfisket treffer uheldig kan det ta opp det meste av anadrom fisk som skal opp i den lokale gyteelva. Dette vil gjøre et merkbart innhogg i årets gyting. Men denne problematikken finnes ikke bare ute i sjøen, den finnes også i elvene våre. Vi i Stiftelsen frykter at det er store mørketall på tyvfisking i de mange stengte anadrome elvene i landet.

20210602 192135001Et ulovlig laksegarn blir inndratt av Statens naturoppsyn i Fjaler i Vestland. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Det er som i sjøen spesielt garnfiske som er bekymringen. Særlig i små anadrome vassdrag kan et godt plassert garn gjøre stor skade på årets gytebestand. Stangfiske kan også gjøre skade, om problemet er utbredt eller foregår over lengre tid. En annen bekymring er ukontrollert fiske i elvemunningen. Her kan stimer av oppgående anadrom fisk samle seg i påvente av høyere vannstand i elva, og det kan drives et effektivt fiske med stort skadepotensial. Avhengig av hvilket fylke og elv vil regler rundt elvemunningsfiske variere, men det er ikke uvanlig med fredningssoner og noen fylker som Nordland har helårsforbud i disse.

Fiske ut av mørket

I nyhetssaken til NRK nevner oppsynsmannen et fenomen de ofte observerer, at de som tyvfisker ofte er av eldre generasjoner som kanskje har holdt på eller vokst opp med garnfiske etter laks da det var lovlig. Vi i Stiftelsen er redd for at noe lignende kan skje i stengte elver. Lakse- og sjøørretfiske i den lokale elven er ofte sterkt tradisjonsbundet, og forbudet opplever vi blir møtt med frustrasjon og fortvilelse ute langs elvekanten. Faren er at noen fortsetter å fiske som før. Tanken med forbudet er god, men uten lokal forvaltning forblir fisketrykket i mørket.

Laksegarn Oslofj 2021 redHer har en sjøørrret gått i et ulovlig garn i Oslofjorden. Foto: SNO/Miljødirektoratet.

Statens Naturoppsyn gjør en god og viktig jobb der ute, men de kan ikke ha oppsyn overalt i landet og er avhengige av tips eller anmeldelser fra publikum. Stiftelsen Anadrom mener at den aller beste medisinen mot tyvfiske i elv er åpning med god lokal forvaltning. Dette vil sikre jevnlig oppsyn langs elvebredden, og få fisket under lovlig og kontrollert form. Ikke bare fordi man da vil oppdage hendelser lettere, men også fordi dette gir eierskap av elva og dets ressurser tilbake til grunneierne, og gjør den et naturlig samlingspunkt og rekreasjonsområde for lokale.