Skip to main content

Stiftelsen Anadrom inngår faglig samarbeid med LFI, Universitetet i Oslo

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Stiftelsen Anadrom har inngått et faglig samarbeid med Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

LFI har lang erfaring og spesiell kompetanse på bunndyr og fisk (laks, ørret, sik, abborfisk og karpefisk), knyttet til fagområdene forurensning, eutrofiering (næringsindusert økning i planteplanktonproduktivitet) og vassdragsreguleringer; etterundersøkelser, kompenserende tiltak, som utsetting av fisk, beskatningsstrategi, endring av minstevann­føring og habitatforbedringer.

På anadrome bestander av laks og ørret omfatter forskingen bl.a. sameksistens mellom laks og ørret på rennende vann. I de senere år er det fokusert på betydning av grunnvann i innsjøer og elver som kan skape overlevelsesområder i kritiske perioder, enten dette skyldes lav vannføring eller dårlig vannkvalitet.

Svein Jakob SaltveitSvein Jakob Saltveit, forsker og leder LFILFI vil gi faglige innspill i stiftelsens arbeid med kartlegging og analyser av vassdrag, undersøke begrensende faktorer, foreslå tiltak til forbedring etc. og gi generelle innspill til stiftelsens arbeid. Kontakt­person vil være forsker Svein Jakob Saltveit.  For stiftelsen er dette av stor verdi i perioden vi nå går inn i, hvor vi utvider samarbeidet med en rekke vassdrag og vil gjøre grundige undersøkelser og kartlegging av disse.