Skip to main content

Vi arbeider for mer vill laksefisk i elvene

Et sterkt interessefellesskap

Elleve sportsfiskere

Olav Nils Sunde, Alexander Sunde, Carl Otto Løvenskiold, Hans Rasmus Astrup, Morten Werring, Jonas Ram, Michel Andvord, Stein Schie, Katahrina Fuglstad, Per Karsten Wahl og Atle Frøysland

Atle Frøysland

Som initiativtakar til Stiftinga Anadrom var det eit naturleg val at stiftarar skulle vere grunneigarar, sportsfiskarar, oppdrettsselskap og kraftselskap. Alle har dei påverknad på vill laksefisk og eit felles ansvar for å ta vare på artane. Gjennom samarbeid og koordinert innsats skal dei fire grupperingane bidra til meir vill laksefisk i elva, for å sikre og styrke framtida til villaksen, sjøauren og sjørøya.

Femten grunneiere

Olav Sande, Linda Merete Karlsen Sunde, Oddvar Sande, Karl Magne Hoff, Harald Lervik, Per Karsten Wahl, Finn Ove Kårstad, Willy Bergesen, Åsta Brekke, Ellinor Friis, Arne Grimseth, Stian Grimset, Steffen Veien, Rolv Kleven og Eiliv Erdal

Arne Grimseth

Som grunneier i Nausta, har jeg i over 60 år vært interessert i laksefiske og i arbeidet med å bygge opp en sterk og talrik laksestamme. Stiftelsen Anadrom bygger på viktige verdier som fellesskap og samarbeid. Å samle grunneiere, sportsfiskere, oppdrett- og kraftselskap i en organisasjon var noe nytt, og for meg en rett vei å gå, om en skal få en god forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye.

 

Fem oppdretts­selskap

Mowi, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Cermaq og Salmon Group

Astrid Aam

Cermaq

Som oppdretter er vi ansvarlige for den påvirkningen vår virksomhet har på villaks. Vi er opptatt av å finne gode løsninger som sikrer villaksbestandene i norske elver gjennom samarbeid og helhetlige løsninger. Stiftelsen Anadrom jobber kunnskapsbasert, bredt og lokalt for å sikre mer villaks i elvene. Derfor er vi en av med-stifterne.

To kraftselskap

BKK og Tafjord Kraftproduksjon

Per Kåre SKudal

Tafjord Kraftproduksjon

I Tafjord Kraftproduksjon har vi ei bevisst satsing på bærekraft og er opptatt av å redusere miljøavtrykka våre. Vi har derfor utført mange miljøtiltak opp gjennom åra, langt ut over dei krava som ligg i konsesjonane våre. Som eit ledd i dette var det naturleg for oss å gå inn som stiftar i Stiftelsen Anadrom for å bidra til å betre villaksens levevilkår og auke bestanden.

Slik arbeider stiftelsen anadrom

Arbeidet til Anadrom er basert på samarbeid og koordinert innsats mellom de fire grupperingene av stiftere, grunneiere, sportsfiskere og oppdrett- og kraftselskap.

Anadrom sin oppgave er å hjelpe forvaltere av anadrome vassdrag med kostnadseffektive tiltak, slik at det blir mer vill laksefisk i elva. Samtidig å utvikle vassdrag til å bli attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper.     

Å gjøre vassdrag attraktive for ulike brukergrupper er vegen å gå, for å få et bredt nasjonalt engasjement, for å styrke noen av våre viktigste nasjonalsymbol, villaksen, sjøørreten og sjørøya.

Med mer vill laksefisk i elva, fine gangstier og elveparker med gapahuker, blir små lokalsamfunn en attraktivitet rikere, og omdømmet til Norge som turist- og miljødestinasjon styrka.

Prosjekt i elvene er basert på lokal erfaring opparbeidet gjennom generasjoner, kompetanse fra fagmiljø og samarbeid med myndighetene. Grunneiere og sportsfiskere bidrar med dugnad, oppdrett- og kraftselskap med finansiering for å kompensere for den påverknad de har på vill laksefisk, i samsvar med føre-var-prinsippet. 

FØRE-VAR-PRINSIPPET

«Den internasjonale anerkjente føre-var-tilnærminga i lakseforvaltninga skal legges til grunn i alle involverte sektorer. Ved inngrep og andre påverknader skal den som bidrar til skade på ressursen gjenopprette eller kompensere for skaden. Innenfor disse rammene skal lakseressursen forvaltes til størst mulig nytte for samfunnet, rettighetshavere og fritidsfiskere.» Utdrag fra Statsbudsjettet i 2018.

Anadrom bygger på de kloke ordene til laksefisker Sverre Indrebø i Naustdal:

«Går det dobbelt so mykje laksesmolt ut frå Nausta, so kjem det dobbelt so mykje laks tilbake til Nausta.»

Erfarent styre og ledelse

Styret

Hans Furfjord

Styreleder, grunneier og styreleder i Forfjord Grunneierforening BA

Jan Håkon Gunnarsen

Nestleder i styret, prosjektleder, tidligere prosjektdirektør i Telenor og sportsfisker

Per Kåre Skudal

Styremedlem, tidligare plan- og utbyggingssjef i Tafjord Kraftproduksjon og sportsfisker

Knut Håvard Krokstrand

Styremedlem, miljø- og myndighetskontakt i Mowi Region Nord

Rune Amundsen

Styremedlem, grunneigar i Laksådalsvassdraget i Gildeskål

Administrasjon

Atle Frøysland

Daglig leder, stifter og initiativtaker til Stiftelsen Anadrom. Sportsfisker og jeger.

Jan Håkon Gunnarsen

Nestleder i styret, prosjektleder, tidligere prosjektdirektør i Telenor og sportsfisker

Birgit Felde

Jobber i administrasjon med økonomi og medlemmer. Lang erfaring som prosjektleder og grunneier. Er ikke laksefisker :-)