Skip to main content

Startpakke for kartlegging av vassdrag

Erfaring vi har fått i møte med elveeierlag og ved befaring i vassdrag, viser at det ofte er mangelfull – eller utdatert, informasjon om vassdragene. Vi har derfor oppretta en startpakke for å:

  • Kartlegge gyte- og oppvekstområde for laks, sjøaure og sjørøye, for å kunne lage en målrettet og faktabasert tiltaksplan for å øke produksjon av de tre artene, for å få mer fisk i vassdraget.
  • Kartlegge vannkvalitet, problem med forurensing, ulike inngrep og manglende kantvegetasjon.
  • Kartlegge problem med predatorer som oter, mink, hegre og fiskeand, for å få oversikt over hvordan det påvirker bestanden av fisk. Utarbeide og gjennomføre tiltak for det enkelte vassdrag.
  • Kartlegge problem – som det er i mange vassdrag – med ukontrollert uttak av anadrom fisk i og utenfor elvemunningen. Utarbeide forslag til tiltak tilpasset hvert vassdrag.
  • Kartlegge omfanget av ulovlig fiske i fjordene, og utarbeide en handlingsplan for vassdrag i fjordsystemet.
  • Vurdere om vassdraget er egnet for å registrere oppgang av fisk med video.
  • Utarbeide beredskapsplan for å hindre oppdrettsfisk og pukkellaks å vandre opp i vassdraget.

Når vi planlegger kartlegging av vassdragene, blir det gjort i samråd med styret i elveeierlaget, fiskeforvalter hos fylkesmannen og fagmiljø. Grunneiere og sportsfiskere skal være med på kartleggingen for å få opplæring og for å styrke den lokale kompetansen på elvekanten. Vi stiller krav til fagmiljøet om at innholdet i prosjektrapporter skal være lettfattet og tilpasset grunneiere og andre lokale.

VIDEO­OVERVÅKING AV OPPVANDRENDE FISK

For å kunne sette inn de rette tiltakene i arbeidet med å forvalte elvene, må en ha korrekt informasjon. Derfor satser vi på å installere videoovervåking av vill laksefisk i alle vassdrag der det er mulig å montere slikt utstyr. Når en har oversikt over hvor mye anadrom fisk av ulik størrelse som har vandret opp i vassdraget, har man faktabaserte data for å kunne fastsette fangstkvoter. Det vil sikre at det hvert år er god balanse mellom det som kommer inn til elva av fisk og det som en høster i sportsfiske.

Jan Gunnarsen er styrenestleder i SA og leder et prosjekt for å utvikle pakkeløsninger for registrering av oppvandring av vill laksefisk i vassdrag. Han har lang erfaring i prosjektering og er en ivrig laksefisker med god forståelse for laks og forvaltning. Formålet med prosjektet er å være sikret rett kvalitet ved kjøp av utstyr, at det er brukervennlig og har rett pris. Et viktig prinsipp er at utstyret skal være eid av grunneierlag og driftet av dem, slik at de får eierskap til det.

VASSDRAG UTVIKLET SOM ATTRAKTIVE NÆRMILJØ­TILTAK

Vi anbefaler å utvikle vassdragene både for sportsfiskere og som attraktive nærmiljøtiltak for ulike grupper av lokalbefolkningen og tilreisende. Ved at andre enn sportsfiskere tar i bruk vassdraget får elveeierlaget tilført nye menneskelige ressurser som kan hjelpe til med dugnader, og som styret i laget kan delegere arbeidsoppgaver til. Eksempel på nærmiljøtiltak er:

  • Tilrettelegging av fine gangstier langs vassdraget.
  • Elveparker med gapahuker, bålpanne og bålplass.
  • Fiskeplasser tilrettelagt for barn, pensjonister og bevegelseshemmede.

Tiltakene blir finansiert som spleiselag der vi inviterer med grunneiere, kommunen, lag og organisasjoner, selskap innen turisme, oppdrett, kraft og annet næringsliv.

Omdømmet til de som deltar i spleiselaget, villaksen, vassdragene, de små bygdesamfunnene, fylkene, og Norge som turist- og miljønasjon blir styrket.