Skip to main content

Prosjekt Nordland-2026

Mer vill laksefisk og styrke Nordlands omdømme som miljø- og turistfylke

Prosjekt Nordland 2026 skal gjøre Nordland til det beste fylke i forvaltning av anadrome vassdrag, i god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrett og- kraftselskap. 

Mer vill laksefisk og utvikle vassdrag som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper, skal styrke Nordlands omdømme som miljø- og turistfylke.

Anadrom var initiativtaker til Nordlandprosjektet. Nova Sea, GIFAS, Edelfarm, Wenberg Fiskeoppdrett og Nordland Fylkeskommune bidro med startkapital. Statsforvalteren med faglige råd.

70 vassdrag er med i prosjekt Nordland 2026. Målsettingen er 180 vassdrag.

Erfaring fra Nordland, skal bidra til at tilsvarende prosjekt blir etablert i andre fylke.


KARTLEGGING AV VASSDRAG

En elvebiolog kartlegg vassdraget. Grunneiere, fiskere og andre med god kjennskap til vassdraget, er med  for å få tilføre biologen verdifull kompetanse om vassdraget. Kartlegginga skal gi svar på.  

Kvalitet på gyte- og oppvekstområde for småfisk. Vannkvalitet og forurensing. Kantvegetasjon langs vassdraget. Oppgangshinder for fisk. Fiske i elvemunning. Bestand av predatorer. Andre faktorer som påverkar produksjonen av fisk.

I 2024 er det planlagt å kartlegge 30 vassdrag.

KLIKK HER FOR Å SJÅ VASSDRAG SOM ER KARTLAGT MED ELVEBIOLOG

 VASSDRAG

KLYNGE

KOMMUNE

ÅRSTAL

Beiarelva

Beiarn

Beiarn

2016

Strumevassdraget

Vesterålen

2022

Alsvågvassdraget

Vesterålen

Øksnes

2022

Borgevassdraget

Lofoten

Vestvågøy

2022

Vestpollvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Delpvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Hopvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Svolværvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Vaterfjordvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Jenndalsvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Karlsvatnvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Olderfjordelva

Lofoten

Vågan

2023

Storvatnvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Storelva i Sydalen

Lofoten

Vågan

2023

Lyngedalsvassdraget

Lofoten

Vestvågøy

2023

Storfjordvassdraget

Lofoten

Vestvågøy

2023

Åvassdraget

Lofoten

Moskenes

2023

Vareidvassdraget

Lofoten

Flakstad

2023

Kista

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Litlfjorvassdraget

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Værnesvassdraget

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Oldervikelva

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Gjervaelva

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Sørfjordelva

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Brattlandsvassdraget

Rødøy/Lurøy

Lurøy

2023

Kongsvikvassdraget

Rødøy/Lurøy

Lurøy

2023

Bjørndalselva

Steigen

Steigen

2023

Nonsvassdraget

Steigen

Steigen

2023

Sagelvvassdraget

Steigen

Steigen

2023

Brattfjordvassdraget

Steigen

Steigen

2023

VASSDRAG SOM NÆRMILJØTILTAK

Å utvikle vassdrag som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst, skal få nye brukergrupper til å ta i bruk vassdraget. Det blir flere personer som kan delta i dugnad langs vassdraget. Tiltak er:

Pleie av vegetasjon. Skilting, parkeringsplasser og stier. Elvepark med gapahuk, bålplass og bålpanne. Fiskeplass for barn, ungdom og bevegelseshemmede. 

I 2024 vil 20 vassdrag få støtte til nærmiljøtiltak.

KLIKK HER FOR Å SJÅ VASSDRAG SOM HAR FÅTT STØTTE TIL NÆRMILJØTILTAK

VASSDRAG

KLYNGE

KOMMUNE

ÅRSTAL

Alsvågvassdraget

Vesterålen

Øksnes

2021

Reipåvassdraget

Meløy/Gildeskål

Meløy

2022

Fjærevassdraget

Bodø

Bodø

2022

Spildra

Meløy/Gildeskål

Meløy

2023

Storelva i Sydalen

Lofoten

Vågan

2023

Færsetvassdraget

Vega

Vega

2023

VASSDRAG OPNA FOR FISKE

I 2021 stengte Miljødirektoratet 804 av 1.276 anadrome vassdrag for fiske i fem år. I Nordland 140 av 270 vassdrag. Anadrom starta då en redningsaksjon for stengte vassdrag i Nordland.

Grunneiere i ti vassdrag fikk hjelp til å søke om åpning for fiske i 2022. Miljødirektoratet åpnet fem av disse. Det ble søkt om åpning av ti vassdrag i 2023. Alle søknadene ble innvilget. På landsbasis ble 14 vassdrag åpnet for fiske.

I 2024 vil vi hjelpe grunneiere å søke om åpning av 25 vassdraget for fiske. 

KLIKK HER FOR Å SJÅ VASSDRAG SOM ER OPNA FOR FISKE

VASSDRAG

KLYNGE

KOMMUNE

ÅRSTAL

Karlsvatnvassdraget

Lofoten

Vågan

2022

Jenndalsvassdraget

Lofoten

Vågan

2022

Storvatnvassdraget

Lofoten

Vågan

2022

Olderfjordelva

Lofoten

Vågan

2023

Borgevassdraget

Lofoten

Vestvågøy

2022

Storfjordvassdraget

Lofoten

Vestvågøy

2023

Åvassdraget

Lofoten

Moskenes

2022

Vareidvassdraget

Lofoten

Flakstad

2023

Segeråga

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Kista

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Oldervikelva

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Sørfjordelva

Rødøy/Lurøy

Rødøy

2023

Brattlandsvassdraget

Rødøy/Lurøy

Lurøy

2023

Kongsvikvassdraget

Rødøy/Lurøy

Lurøy

2023

VIDEOOVERVAKING AV VASSDRAG

Anadrom har utviklet en pakkeløsning for videoovervåking av vassdrag. Når en har oversikt over antal fisk av ulik art og størrelse som vandrer opp i vassdraget, har en faktabaserte data for å fastsette fangstkvoter.

Det blir god balanse mellom det som kommer inn til elva av fisk og det som en høster i sportsfiske. Resultatet er mer vill laksefisk i elva og betre fiske.

I 2024 er planen å installere videoovervåking i 9 vassdrag.

KLIKK HER FOR Å SJÅ Vassdrag som har videoovervåking

VASSDRAG

KLYNGE

KOMMUNE

ÅRSTAL

Laksådalsvassdraget

Meløy/Gildeskål

Gildeskål

2018

Roksdalsvasssdraget

Vesterålen

Andøy

2021

Straumevassdraget

Vesterålen

2021

Alsvågvassdraget

Vesterålen

Myhre

2021

Tårstadvassdraget

Ofoten

Evenes

2021

Langvatnvassdraget

Vesterålen

Kvæfjord

2022

Kjellelva

Ofoten

Narvik

2022

Svolværvassdraget

Lofoten

Vågan

2023

Vareidvassdraget

Lofoten

Flakstad

2023