Skip to main content

Prosjekt Nordland-2026

Prosjekt Nordland 2026 skal gjøre Nordland til det ledende fylket i forvaltning av anadrome vassdrag, i god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap og kraftselskap. Målsettingen er:

Mer villaks, sjøørret og sjørøye i vassdragene, i kombinasjon med fine stier langs vassdragene og gapahuker med bålplass og bålpanne (elveparker). Dette skal gjøre vassdragene attraktive for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper, og styrke Nordlands omdømme som et miljø- og turistfylke.

Anadrom var initiativtaker til Nordlandprosjektet.  Oppdrettsselskapene Nova Sea, GIFAS, Edelfarm, Wenberg Fiskeoppdrett og Nordland Fylkeskommune bidro med startkapital. Statsforvalteren i Nordland med faglige råd. 55 vassdrag er med i prosjekt Nordland 2026. Målsettingen er 200 vassdrag fordelt på hele fylket.

Grunneiere og andre som forvalter anadrome vassdrag, får faglig og økonomisk støtte til å planlegge, finansiere og gjennomføre elveprosjekt i tre faser.


PROSJEKT NORDLAND ET NASJONALT PROSJEKT

Handboka til Stiftelsen Anadrom for mer vill laksefisk i elva, der Anadrom har samla hjelpemiddel til bruk i arbeid med elveprosjekt, bygger på erfaringen fra prosjekt Nordland.

Nordland er svært godt egnet for å prøve ut modeller og tiltak for å styrke den lokale forvaltningen og entusiasmen for vill laksefisk på elvekanten. Det er det fylke som har flest anadrome vassdrag. 270 vassdrag med vill laksefisk av ulike størrelser og utfordringer.

Nordland er også det nest største oppdretts- og kraftfylket. Dette sammen med at det er et langstrakt og variert fylke, gjør at erfaring fra Nordland har stor nasjonal overføringsverdi, for å etablere tilsvarende prosjekt i andre fylke.