Skip to main content

Lakseperlen på Andøya

  • Jonas Solnørdal Nærø
  • Nyheter

Den anadrome sesongen er godt igang. Det er nå den frivillige innsatsen i elvene våre gir frukter og Roksdalsvassdraget på Andøya er inget unntak.

Helt nord i Vesterålen finner man Norges tiende største øy, Andøya. Dette er en øy som byr på mye og mangt, med et spenn fra vakre naturopplevelser og et yrende fugleliv til høyteknologi og romfart. Også øya selv er variert, fra flate myrområder til ruvende berg. Og midt i smørøyet av øya finner vi et av våre nasjonale laksevassdrag, Roksdalsvassdraget.

nesvatnetÅnesvatnet

Hit valfarter laksefiskere fra Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen, og med god grunn. Vassdraget strekker seg på tvers av Andøya, og har flere gode gytemuligheter i elver og sidebekker for både laks og sjøørret. Man regner med at det vandrer i gjennomsnitt 2000 laks opp årlig, og fangsttallene reflekterer dette. En slik perle av en lakseelv nører selvfølgelig et sterkt lokalt engasjement, og vassdraget har i mange år blitt godt forvaltet av ildsjelene i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak.

Et vassdrag med mye å by på

Fra munningen ved sjøen strekker Åelva seg 3 km opp mot Ånesvatnet, og det er i denne elva mye av magien skjer. Elva er kanskje den mest populære delen av vassdraget, og blir godt besøkt igjennom sesongen. Men også Ånesvatnet tiltrekker seg mange fiskere. Noen aktive med flue og sluk, mens andre tar det mere rolig og nyter stillheten og naturen samt fisker med mark og dupp.

Roksdalsvassdrag

Fra det store Ånesvatnet strekker vassdraget seg i flere retninger, med sidebekker og -elver med gode gyteplasser for fisken. Bødalselva går igjennom myrlent terreng et stykke før den deler seg i to opp mot to vann, Bødalsvatnet og Grunnvatnet. Fra der den deler seg går en gren av elva opp i høyden mot Bødalsvatnet, mens den andre grenen går til Grunnvatnet, og fra Grunnvatnet går det elv videre nordover og opp til Storvatnet. Det er kun tillatt å fiske i den nedre delen av Bødalselva, resten av elva er fredet.

Et slikt variert vassdrag har selvfølgelig ikke bare laks å by på. Man kan kroke både stedsbunden og sjøgående ørret. Vannene i vassdraget har en stor stamme av innlandsrøye. Men hovedsakelig er dette et laksevassdrag. Det er det som frister de mange fiskerne.

En nøye forvaltning

Med et rikt vassdrag er det ikke rart at de lokale passer godt på. Forvaltningen følger et tredelt kvotesystem slik at totalkvoten på 800 fanget laks blir fordelt utover sesongen. Slik sørger man for at det ikke blir for mye fisketrykk på laksen som kommer tidlig eller sent. Vassdraget er pålagt en midtsesongsevaluering den 15. juli hvert år, der fangst så langt blir innrapportert til Miljødirektoratet og Statsforvalteren. Resultatet av evalueringen kan medføre restriksjoner og reduserte kvoter, men også økte kvoter dersom resultatet så langt viser seg godt.

Vassdraget er svært nedbørsavhengig, og Åelva kan få svært liten vannføring dersom regnet uteblir. Foretaket ar bestemt at fiske i Åelva og nedre del av Bødalselva stoppes ved en vannstand på 85 cm på NVE’s vannmåler i Ånesvatnet. Dette gjøres for å hindre at fisk blir krøket, dessuten vil oppgangen av ny og bitevillig fisk etterhvert stoppe opp.
Fisketeller

Målet er en bærekraftig forvaltning av laksestammen, og for å klare det kreves det så dekkende informasjon som mulig. Videoovervåkning har sammen med fangstrapportering lenge vært et kjerneverktøy i arbeidet med vassdraget. Tidligere har man brukt en enkel løsning som tok video kontinuerlig, men denne formen for fisketelling er arbeidskrevende. I de siste årene har Stiftelsen samarbeidet med vassdraget om en bedre løsning. I dag har vassdraget en Vaki Riverwatcher på plass, en type fisketeller som tar video når fisken passerer en sensor, og som man kan følge med på via nettet.

Vi har et fantastisk verktøy for å kunne forvalte vassdraget på en bærekraftig måte, når vi vet hvor mye fisk som har gått opp og hvor mye fisk som er fanget” sier Inge Bernt Nilsen og Finn Moen, to av de mange ildsjelene i forvaltningen av Roksdalsvassdraget.

Arbeid i elvaDet er blitt gjort mye arbeid for å få alt på plass i elva. Her legges betongblokker ut som fundament til ledegjerdet.

Fiskeforetaket har også lagt ned mange timer i tilrettelegging for fiskerne. Mye av vassdraget er omsluttet av myr, så gangveier av tre er lagt for å øke fremkommeligheten og for å spare myra for tråkk. De har også sørget for framkommeligheten for rullestol, og en vei leder til noen gode fiskeplasser, en med fiske-brygge. Det er også satt opp en gapahuk og handikapptoalett. Parkeringsplasser er anlagt, både ved Åelva og Ånesvatnet, noe som blir flittig brukt av fiskere som kommer med bobiler/campingvogner fra fjern og nær.

GapahukGangveien leder en tørrskodd til gapahuken.

Fra isgang til lakseoppgang

En aktiv forvaltning av et vassdrag blir aldri ferdigstilt, spesielt når det blir drevet av såpass engasjerte og flittige folk som de i Roksdalsvassdraget. I år ble fisketelleren satt ut så tidlig som mulig, ved isgang den 13. april. Første laks ble registrert gikk den 3. mai, og ved sesongstart hadde 100 laks allerede funnet veien opp Åelva.

Dessverre er vassdraget vannstandsavhengig, og dette bød på problemer for Vakien. Lav vannstand denne sesongen har skapt mye luft-bobler i fisketelleren, som reduserer sikt og gir feilregistreringer. Fiskeforetaket har vært raske på ballen, og nå nylig fikk de satt ut terskler for å øke vannstanden og dermed telleren helt under vann igjen. Dette har fungert akkurat som ønsket, telleren er fri for luft-bobler, og rett etter at tersklene var plassert gikk det laks i telleren igjen. I den påfølgende timen ble enda 9 til registrert!

Fisketeller m terskelMed betongtersklene på plass står fisketelleren igjen godt under vann!

Men vannstanden denne sesongen er fortsatt en kilde til bekymring, for det kan jo som kjent stoppe oppgangen av anadrome laksefisk. Men alt som skal til her er at værgudene bestemmer seg for et skikkelig ruskevær. Dette har skjedd før i vassdraget, hvor etter en sesong hovedsakelig preget av tørke kom regnet endelig som bestilt, og laksen som stod samlet ved munningen vandret opp som om det var rushtid. Den gangen ble det, via videoovervåkingen, registrert hele 700 oppvandrende laks i løpet av 24 timer!

Så vi i Stiftelsen krysser fingrene for regn, helst nattestid, og en knall videre sesong for Roksdalsvassdraget! For det har de frivillige i Fiskeforetaket virkelig gjort seg fortjent for. Laksen lever godt her, og fiskeren likeså.

Vassdraget har en egen hjemmeside og egen FB-side. Her legges ut informasjon som angår vassdraget.

NVEs vannmåler i vassdraget kan man finne ved å klikke her.

Fisketelleren kan man følge med på ved å klikke her og velge Åelva.