Skip to main content

Jenndalsvassdraget i Vågan kommune

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Siste dagen i oktober besøkte vi Jenndalsvassdraget i Vågan, og snakket med mange av grunneierne der. Vassdraget er som 16 av 24 andre i Lofoten, stengt for fiske. 

Jenndalsvassdraget ligger bare et par kilometer fra E10, mot Gimsøya på Riksvei 861. På høyre side av veien ser man et lite tjønn, mens de to vannene i vassdraget ligger noen få høydemeter opp mot fjellet.  Elva renner under veien, og 3-400 meter ned mot sjøen. Dette er en fin gyteelv, som fortsetter ca 200 meter videre opp mot nedre Jenndalsvatnet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Elva ned mot havet - fra brua. Ved denne brua hadde laksen gyteplass tilbake på 50-tallet. Siden den gang er det ikke sett laks i vassdraget. 

Vi møtte flere grunneiere, og tok en prat før vi tok en rask befaring. Vassdraget har tidligere vært et meget godt vassdrag for sjøørret. Som mange andre steder har det i tidligere tider vært drevet rovfiske i fjorden. Dette var ikke uvanlig flere steder, at "utenbygds" folk fisket med not ved elvas utløp i fjorden. Mange vassdrag tålte det, andre ikke. I dette - som i mange andre - har det dessverre i nyere tid skjedd ulike inngrep i tillegg, som har forverret mulighet for produksjon av anadrom fisk i elva. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     På vei til befaring i vassdraget. Alltid fint i Lofoten!

I Jenndalsvassdraget ser det ut til at Kraftverket har gjort arbeid som har skadet potensialet for produksjon av fisk. Et fint lite tjønn, har fungert som en hvileplass, og sannsynligvis næringsplass for fisken. De lokale forteller at det alltid sto fisk inne i dette tjønnet. Dette er vanlig, og det er viktig for fisken, og øker i praksis produksjonspotensialet i vassdraget. 

Her er det imidlertid gravd, og herjet, på en måte som har gjort inngangen til tjønnet vanskelig og til tider umulig for fisken. Det er også elvemusling her i følge en av grunneierne. Det er ikke registrert som et vassdrag for den rødlistede elvesmuslingen, vi varslet Stasforvalter om dette. Store Sortevatnvassdraget litt lenger inn på øya er registrert som et vassdrag for elvemusling. I hvor stor grad bestanden av den er påvirket her i Jenndalsvassdraget er også ukjent. Lokale ressurser er tydelig på at større mengder ble kvalt i forbindelse med gravingen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Her var det en åpen kanal fra elveløpet inn til tjønnet. Denne er nå ødelagt og delvis gjenngrodd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Dette tjønnet fungerte som en god hvileplass, i en ellers smal og stedvis grunn elv. Slike "lommer" i vassdraget har en god funksjon om de fungerer godt, med lett tilgang for fisken. Slik er det ikke lenger i dette vassdraget.  

I tidligere tider var det god oppgang av sjøørret, og sannsynligvis laks, til begge vannene. I nyere tider tror de lokale dette ikke lenger skjer - eller i alle fall helt minimalt. En annen årsak til dette er høyst sannsynlig en lekkasje i Nedre Jenndalsvatnet som reduserer vannstanden. Den siste delen av elva opp i vannet er så bratt, og uten hvileplasser for fisken, at oppvandring av fisk nok først og fremst skjedde på vårparten ved spesielt høy vannstand i elva. Så høy blir den ikke lenger, tilsynelatende på grunn av lekkasjen. En slik lekkasje er mulig å stenge, men det krever innsats. 

I både øvre og nedre Jenndalsvatnet er det bra med fisk, men noe usikker bestand. I det øvre er man relativt sikker på at det er noe 'overbefolket' med en bestand av småfallen, mager fisk. Samtidig er det også tatt fin fisk på halvkiloen og mer. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Roy Gjendahl, brødrene Georg og Karsten Kristiansen, og Knut Sundklakk - alle grunneiere, som ønsker bistand til å åpne vannene igjen for fisket. Her ved det nedre vannet. 

 

Roy bor oppe ved det øvre vannet, og ønsker å ha fiskestier og gapahuk til bruk for både lokale og tilreisende. Slik bestemmelsene er, så er hele vassdraget stengt for fiske - hele elvestrekningen og de to relativt store vannene. Det er neppe grunnlag for - og igjen, i praksis sannsynligvis til skade for fiskebestanden, at det ikke fiskes i vannene. 

Stiftelsen vil bistå grunneierne for å søke om å få de to vannene i vassdraget åpnet for fiske, allerede 2022. Det vil være et første skritt for å restaurere vassdraget, slik at det kan være til glede for lokale, tilreisende, fisken - og naturen for øvrig.