Skip to main content

Et gjennombrudd for Anadroms arbeid

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

11 vassdrag i Nordland vil åpnes igjen for fiske i år, dersom Stiftelsens søknad godkjennes av Miljødirektoratet.

På slutten av fjoråret sendte vi en søknad via Statsforvalteren i Nordland om åpning for fiske i 11 vassdrag. Disse er som mange andre stengt for fiske siden våren 2021. Dette er en milepæl for oss, men også - vil vi påstå – viktig for forvaltning av vill laksefisk i Norge. Vår søknad er i anbefalt av Statsforvalteren i Nordland, men beslutningen ligger hos Miljødirektoratet. De forventer å ferdigstille saksbehandlingen i begynnelsen av februar.

3 av 5 anadrome vassdrag er stengt for fiske 

Som vi vet, er 804 av 1275 anadrome vassdrag i Norge stengt for fiske av Miljødirektoratet. I mange tilfeller er det et fornuftig grep forvaltningsmessig, tatt i betraktning situasjonen for anadrom fisk generelt, og den nå rødlistede laksen spesielt. Men i flere tilfeller er det vår erfaring at det å stenge et vassdrag for fiske er direkte skadelig for den anadrome fisken. Dette er ikke et ukjent fenomen, og det er heller ikke ment som en kritikk av Miljødirektoratet, som stenge ut fra brudd på rettmessige, strenge krav til forvaltning av vassdragene. Men det er likevel uheldig.

271442045 1059720831241967 465531436017809035 nVakre Vareidvassdraget er med i søknaden. Vi har vært inne på dette tidligere også på vår hjemmeside, men kort fortalt ser vi ofte at det å stenge et vassdrag for fiske, gjør at lokal interesse og entusiasme for vassdraget forsvinner, lokal kompetanse forvitrer og tjuvfiske blomstrer. Vassdraget forfaller (turstier, gapahuker etc.) og rekruttering til fiske opphører. Det har ofte også en direkte uheldig påvirkning på fiskebestanden av anadrom fisk. Særlig i vassdrag knyttet til stille vann, blir det ofte en ubalanse i forholdet mellom anadrom og stedbunden fisk - og dette skader begge.  Den anadrome fisken bør forvaltes aktivt for å ha best mulige vilkår, men dette opphører når vassdraget stenges.

Anadroms formål er å bistå grunneiere av anadrome vassdrag til å forvalte de best mulig. I vedtektene er det formulert slik: "Stiftingas formål er å utvikle framtidsretta tiltak for drift av elveeigarlag, forvaltning av anadrome vassdrag og fisketurisme".

Stiftelsen har valgt å inngå samarbeid i hovedsak med små og mellomstore elver og vassdrag. Dette fordi det ofte er de som trenger hjelp mest. Samtidig er det de som får minst hjelp, og som har minst ressurser og midler. 

Stiftelsen er i vekst 

Stiftelsen har jobbet med dette som formål i snart 8 år. Så langt har det vært vanskelig å skape veldig synlige resultater – først og fremst på grunn av mangel på ressurser. Frem til 1. september i fjor hadde Anadrom kun én fast ansatt.

Styret i Stiftelsen har nå tatt tak i dette, og ved inngangen til 2022 har Stiftelsen 3 medarbeidere, det er utarbeidet en ny strategi og nye fagressurser er knyttet inn mot Stiftelsen. Stiftelsen har nå iverksatt pilot-prosjekt med en 2-faset plan for å hjelpe ulike rettighetshavere til å forvalte sine vassdrag bedre, bl.a. med etablering av forvaltningslag, driftsplan, fangstrapportering, kvotemodell – og i fase 2: kartlegging/bonitering av vassdraget utført av biolog, og eventuelt videoovervåking. Stiftelsens erfaring er at regelverket rundt forvaltning av et anadromt vassdrag er komplisert for mange grunneiere/rettighetshavere, særlig i mindre vassdrag. Stiftelsen bistår rettighetshaverne med dette.

 

Finn 01 500 piksler størrelse litenFinn Hungerholdt - ny Daglig leder fra 1. september 2021        atle portrett litenAtle Frøysland - Faglig leder fra 1. september 2021, og gründer        JonasNærø 002 litenJonas Nærø - engasjement fra 15. desember 2021, biolog        

 

Som et viktig resultat av den økte satsingen i 2021 har vi nå på vegne av 11 vassdrag som er stengt for fiske, søkt om at de åpnes for fiske i 2022, under forutsetning at de gjennomfører våre tiltak.  Vi vil i 2022 jobbe sammen med disse 11 vassdragene slik at de oppfyller alle obligatoriske krav, samt at de forvalter vassdraget på en best mulig måte.

De 11 vassdragene er: Jenndalsvassdraget, Karlsvatnvassdraget, Litlvatnvassdraget, Olderfjordelva og Storvatnvassdraget, alle i Vågan kommune. Borgevassdraget, Storfjordvassdraget og Vestresandvassdraget i Vestvågøy kommune. Åvatnet i Moskenes, Vareidvassdraget i Flakstad og til slutt Låksåvassdraget ved Evenes.

Viktig for bygdene 

Per Johan og Finn på bru ved elv til InnerpollenPer Johan Høyen i Borgevassdraget, og Finn - på befaring.

Vi har gjennom de pilot-prosjektene vi har gjennomført i 2021 sett eksempler på en fantastisk fin utvikling i interessen hos de lokale. I Straumevassdraget, for eksempel, har følgere av vassdragets Facebook-side gått fra 100 til 500 i løpet av høsten, og skrinlagte planer om vassdrags-park er tatt frem igjen. Tilsvarende har vi sett andre steder - særlig der vi kan vise fortløpende video-klipp av lokal fisk - og oter og fiskeand for den saks skyld! Lokalt engasjement tror vi er avgørende for utviklingen i vassdragene. 

Vi snakket med grunneier, vår kontaktmann og primus-motor i Borgevassdraget, Per Johan Høyen – han sier det slik: «At Borgevassdraget ble  stengt for fiske er en katastrofe for oss. Her har folk i bygda alltid fisket, fra de selv knapt kunne gå, og til de har med barnebarn for å fiske på  samme plassen – så plutselig er det forbudt! Det er en skam – men vi må jo ta skylda sjøl, det formelle må selvfølgelig være på plass.  At Stiftelsen gir oss hjelp til å få det åpnet igjen for fiske er en velsignelse, og vi håper inderlig alle sammen at myndighetene tar til fornuft!»

Vårt arbeide

Intensjonen med vårt arbeide er at det skal bli mer anadrom fisk i vassdragene. At vassdragene forvaltes godt, at de er åpne for fiske og at fangstene rapporteres - det bidrar til dette. Vår forvaltningsmodell innebærer et strengt og forsiktig uttak av fisk gjennom en kvotemodell, som sikrer at det forblir nok gytefisk i elva. Fangstrapporteringen bidrar til at uttaket faktisk også ender i statistikken.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å hjelpe grunneiere i 2022 og har innledet samarbeid med ca 50 ulike vassdrag. Vårt nylig igangsatte Anadrom Samarbeidsforum for rettighetshavere i anadrome vassdrag, teller allerede 25 betalende medlemmer. Vi håper å kunne hjelpe flest mulig fremover – til beste for vill laksefisk, et levende bygdemiljø, folkehelse og naturen vår!