Skip to main content

Elve­prosjekt

Anadrom er samtalepartner og rådgiver for styret i elveeierlag. Tiltak i elveprosjekt blir gjennomført i tre faser.

Fase 1 oppstart

Elveeierlag får hjelp av Anadrom på telefon og nett. En etablerer tre tiltak for at det skal være ei god drift av laget, og forvaltning av vassdraget slik at det blir mer vill laksefisk. Når de tre tiltakene er gjennomført kan en åpne vassdraget for fiske. Hjelp og fagleg støtte fra Anadrom er uten kostnader for elveeierlaget.

FORVALTNINGSLAG

Vedlegg 3 Vedtekter s1

Grunneierne i den anadrome delen av vassdraget blir organisert i et Forvaltningslag. Med felles vedtekter blir det ei lik forvaltning av fiskeressursene og felles fiskeregler. Det blir mer fisk, betre fiske og økt trivsel på elvekanten.     

Grunneierne si utnytting av fiskeretten, med salg av fiskekort eller utleie av fiskeplasser, er ikke omfatta av forvaltningslaget. Det kan være felles sal av fiskekort, dersom alle eller grupper av grunneiere ønsker det.

I handboka til Anadrom er det informasjon om  retningslinjer for etablering av Forvaltningslag og forslag til vedtekter. Det er opptil hvert elveeierlag å gjøre endringer i vedtektene.

.  

FANGSTKVOTER

P1033052 1500

Elveeierlag bruker Anadrom sin kvotemodell for vill laksefisk, som er basert på føre-var prinsippet i lakseforvaltninga. En starter med en forsiktig sesongkvote for hele vassdraget, som en kan justere opp i løpet av sesongen om det er grunnlag for det.

Det blir en god balanse mellom det som kjem inn til vassdraget av fisk kvart år og det som en hauster i fiskesesongen. Resultatet er mer gytefisk, mer smolt som vandrer ut fra elva, mer fisk som kjem tilbake til elva og betre fiskeopplevinger. 

Når en bruker Anadrom sin kvotemodell unngår en problemene med personlige kvoter, der uttak av fisk blir et resultat av hvor mange som fisker, forhold for fiske og lengde på fiskesesongen.

FANGSTRAPPORTERING

Nettside

Elveeierlag får et nettbasert og enkelt system for lovpålagt fangstrapportering. Dette inkluderer markedsføring av vassdraget, salg av fiskekort, rapportering av fangst og fangststatistikk. Systemet blir levert av www.inatur.no Kostnader er 10 prosent i provisjon av inntektene fra salg av fiskekort.  

Fiskerne registrere seg på nettet for hvert fiskedøgn og leverer fangstrapport, før de kan starte fiske på nytt. Elveeierlaget får en korrekt fangststatistikk for heile vassdraget, og en har fortløpende kontroll med at sesongkvote for vassdraget ikke blir overfisket. 

ÅPNE STENGDE VASSDRAG FOR FISKE

IMG 2421 1500

Når forvaltningslag, fangstkvoter og system for fangstrapportering er på plass, får elveeierlag som har vassdrag som er stengt for fiske, hjelp av Anadrom til å lage en søknad for å åpne vassdraget for fiske.

Når barn, ungdom og voksne kan fiske i sin lokale elv, blir det et positivt engasjement for vassdraget. Det er med på å sikrer framtida til villaksen, sjøauren og sjørøya. Små lokalsamfunn blir en attraktivitet rikere og omdømmet til Norge som en turist- og miljødestinasjon blir styrka.

Fase 2 tiltak på elvekanten

Elveeierlag får hjelp av en elvebiolog fra Androm på elvekanten. En etablerer fem tiltak for at det skal bli mer vill laksefisk, betre fiske, og for å gjøre vassdraget mer  attraktivt for fiskere og andre brukergrupper.

OPPSTARTSMØTE MED ELEEIERLAG

IMG 2453 Medlemsm 1500jpg

Elvebiologen arrangerer oppstartsmøte med styret i elveeierlaget for å planlegge elveprosjekt. Deretter møte med grunneiere, sportsfiskere, kommune og lag og organisasjoner ved behov.

Å aktivt spørre, lytte til og inkludere personer i lokalsamfunnet i en tidlig fase i elveprosjekt, er avgjørende for at det skal bli god oppslutning om og engasjement for tiltak i vassdraget.

Lokalt engasjement for vassdraget utløser dugnadsinnsats og økonomisk støtte til tiltak. For at det skal bli mer vill laksefisk, betre fiske og at vassdraget skal bli attraktivt som nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper.

DRIFTSPLAN FOR ELVEEIERLAG

Vedlegg Driftsplan s2

Elvebiologen skal hjelpe elveeierlag med å lage en driftsplan, basert på Anadrom sin forvaltningsmodell for elveeierlag. Tre kvalitetsstandere med tiltak for drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme. De tre standardene henger uløselig sammen, for om det ikke er en god drift av laget, så smitter det over på forvaltninga av vassdraget og fisketurismen.

I handboka til Anadrom er det forslag til driftsplan. En kan velge mellom 45 tiltak. Det er opptil hvert elveeierlag sitt behov og ambisjonsnivå, og gjøre endringer i foreslåtte målsetting for tiltakene og anbefaling for gjennomføring av dem.

KARTLEGGING AV VASSDRAGET

IMG 9604 b1200

Elvebiologen planlegg kartlegging av vassdraget, i lag med styret i elveeierlaget. Synfaring i vassdraget blir gjennomført i lag med grunneiere, fiskere og andre ressurspersoner for å tilføre biologen lokal kompetanse om vassdraget. Det blir tatt bilde og film, til bruk på sosiale media, heimeside og for reportasjer i media. 

Erfaring fra befaring i vassdrag, viser at det ofte er mangelfull eller utdatert, informasjon om vassdraget. Anadrom har derfor oppretta en startpakke for å kartlegge:

 • Kvalitet på gyteområde og oppvekstområde for småfisk.
 • Vannkvalitet, forurensing og kantvegetasjon.
 • Oppgangshinder for fisk i sideelver, bekker og kanaler.
 • Bestanden av predatorer som oter, mink, hegre og fiskeand.
 • Ukontrollert uttak av fisk i og utenfor elvemunning.
 • Om vassdraget er egnet for å montere fisketeller med video.
 • Potensiale for bygging av gapahuker med fine uteområde.

Resultatet av kartlegginga danner grunnlag for å lage en tiltaksplan, for å øke antall vill laksefisk og gjøre vassdraget attraktivt for fiskere og andre brukergrupper.

FISKETELLER MED VIDEO

videoinstallasjon

Elvebiologen installere fisketeller og lære opp lokale personer som har ansvar for drift av utstyret og som skal lage årsrapport for videoovervåking av vassdraget. Biologen bidrar med hjelpe til elveeierlaget når det oppstår problem med utstyret og vedlikehold. Fisketeller med video blir finansiert av Anadrom.

Når en har oversikt over hvor mye anadrom fisk av ulik størrelse som har vandret opp i vassdraget, har en faktabaserte data for å fastsette fangstkvoter. Det sikrer at det hvert år er god balanse mellom det som kommer inn til elva av fisk og det som en høster i sportsfiske. Resultatet er mer vill laksefisk i elva og betre fiske.

VASSDRAG SOM NÆRMILJØTILTAK

Forvaltning 1200

Elvebiologen vurderer om vassdraget kan bli attraktivt som nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper. Tiltak er:

 • Rydding av skog og pleie av vegetasjon.
 • Skilting, parkeringsplasser og gangstier.
 • Elvepark med gapahuk, bålpanne og bålplass.
 • Fiskeplasser for barn og bevegelseshemmede.

Å utvikle anadrome vassdrag som attraktive nærmiljøtiltak, skal få nye brukergrupper til å ta i bruk vassdraget. Det blir flere personer som kan bidra i tilrettelegging av fritidsaktiviteter langs vassdraget og med anna dugnad for elveeierlaget.

Fase 3 drift

For å sikre ei stabil og god drift av elveierlag og forvaltning av vassdrag er det tre årlige tiltak. Styret i elveeierlag får hjelp til å lage årsrapport for driftsplan. Styret blir invitert med på dialogmøte for klynge av vassdrag. Anadrom deltar på møte med samarbeids-partnere til elveierlag ved behov.   

ÅRSRAPPORT FOR DRIFTSPLAN

Tiltaksplan 1200For at den viktige Driftsplanen ikke skal bli en sovende plan, får styret i elveierlag hjelp av Anadrom til å kontrollere om status for tiltakene i driftsplanen er i samsvar med målsettingen for tiltakene. Resultatet inngår i tabeller for drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme, og blir vurdert på en skala fra 1 til 6.

Når et tiltak ikke er i samsvar med målsettinga, blir det laget en tiltaksplan slik at en når målsettinga med tiltaket.

Åsrapporten for Driftsplanen er viktig informasjon på møter i elveeierlaget, til samarbeidspartnere, myndigheter og som vedlegg til søknader. I handboka til Anadrom er det råd og veiledning for hvordan en lager en god årsrapport. 

DIALOGMØTE FOR KLYNGE AV VASSDRAG

Dialogmote1200Anadrom arrangerer en gang i året eller ved behov, dialogmøte for klynger av vassdrag. Deltakere som blir invitert med er grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap, kraftselskap, myndigheter og andre som er engasjert i elveprosjekt.

Formålet er at deltakerne skal bli kjent med hverandre, få god dialog og utveksle verdifull erfaring. Diskutere hvordan de kan samarbeide om tiltak for mer vill laksefisk i elva, og aktiviteter langs vassdraget for å gjøre det attraktivt for fiskere og andre brukere.

MØTE MED SAMARBEIDSPARTNERE I ELVEPROSJEKT

Elveeigarlag 1200 Anadrom deltar på møte med samarbeidspartnere til elveierlag, myndigheter, media og andre ved behov.

Formålet er å sikre at samarbeidspartnere har eierskap til prosjekt som de deltar i, og at de ser verdien av å støtte elveierlaget sitt arbeid med elveprosjekt økonomisk og på andre måter.