Skip to main content

Elve­prosjekt

Anadrom er samtalepartner og rådgiver for forvaltere av anadrome vassdrag i arbeid med elveprosjekt

Fase 1 oppstart

Fase 1 blir gjennomført på telefon og nett. Det er fire tiltak for drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme. Faglig støtte fra Anadrom er uten kostnader for elveeierlaget.

FORVALTNINGSLAG

Grunneiere med fiskerett i den anadrome delen av vassdraget er organisert i et felles lag, med vedtekter for drift av laget og forvaltning av vassdraget.

Utleie av fiskeretter er ikke omfatta av Forvaltningslaget. Det kan være felles salg av fiskekort, om alle eller grupper av grunneiere ønsker det.

I handboka til Anadrom "For mer vill laksefisk i elva" er det retningslinjer for etablering av Forvaltningslag og forslag til vedtekter.  En kan gjøre individuelle tilpasninger i vedtektene.

DRIFTSPLAN FOR ELVEEIERLAG

Driftsplanen er basert på Anadrom sin forvaltningsmodell for elveeierlag. Tre kvalitetsstandere med tiltak for drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme.

De tre standaerne henger uløselig i sammen. Er det ikke ei god drift av elveeierlaget, så smitter det over på forvaltninga av vassdraget og fisketurismen.

I handboka til Anadrom "For mer vill laksefisk i elva" er det forslag til driftsplan.  Det er opptil hvert elveeierlag å bestemme antal tiltak og gjøre endringer i målsetting og innhold for tiltak.

FANGSTKVOTER

Anadrom sin kvotemodell med sesongkvote for vassdraget, er basert på det anerkjente føre-var prinsippet i lakseforvaltninga.

Med sesongkvote blir det god balanse mellom det som kjem inn til vassdraget av fisk kvart år og det som en høster i fiskesesongen. Resultatet er mer gytefisk, mer smolt som vandrer ut fra elva og mer fisk som kjem tilbake til elva for å gyte.

Når en bruker Anadrom sin kvotemodell unngår en problemene med personlige kvoter, der uttak av fisk blir et resultat av hvor mange som fisker, forhold for fiske og lengde på fiskesesongen.

FANGSTRAPPORTERING

En bruker et nettbasert og enkelt system for markedsføring av vassdraget, salg av fiskekort, fangstrapportering og statistikk.

Anadrom sin samarbeidspartner er www.inatur.no En betaler 10 prosent i provisjon til Inatur av salg av fiskekort. Fangstrapport går automatisk til Statsforvalter.

Fiskerne registrere seg på nettet hvert fiskedøgn og rapporterer fangst, før de starter fiske på nytt. Det blir korrekt fangststatistikk, og en har fortløpende kontroll med at sesongkvote for vassdraget ikke blir overfisket. 

Fase 2 tiltak på elvekanten

En får hjelp av en elvebiolog til å etablere fire tiltak for at det skal bli mer vill laksefisk i elva, og for at vassdraget skal bli attraktivt for fiskere og andre brukergrupper.

OPPSTARTSMØTE PÅ ELVEKANTEN

Elvebiologen inviterer grunneiere, fiskere, kommune, friluftsråd, vannområdekoordinator og andre til oppstartsmøte på elvekanten, for å inkludere de i arbeid med vassdraget.

Å spørre, lytte til og aktivt invitere med lokale resurspersoner i arbeid med elveprosjekt utløser nødvendig dugnadsinnsats og økonomisk støtte til tiltak i vassdraget.

Det er de som bor i små lokalsamfunn, som kjenner vassdraget sitt best og som en må lytte til om det skal bli mer vill laksefisk i elva.

Tilsvarende når en skal utvikle anadrome vassdrag som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper.

KARTLEGGING AV VASSDRAG

Elvebiologen kartlegg vassdraget, i lag med grunneiere, fiskere og andre lokale, med god kjennskap til vassdraget for å avdekke:

 • Kvalitet på gyteområde og oppvekstområde for småfisk.
 • Vannkvalitet, forurensing og kantvegetasjon.
 • Oppgangshinder for fisk i sideelver, bekker og kanaler.
 • Bestanden av predatorer som oter, mink, hegre og fiskeand.
 • Ukontrollert uttak av fisk i og utenfor elvemunning.
 • Om vassdraget er egnet for å montere fisketeller med video.
 • Potensiale for bygging av gapahuker med fint uteområde.

Når vassdraget er kartlagt blir det laga en tiltaksplan, for å øke antall vill laksefisk og for å gjøre det attraktivt for fiskere og andre.

VIDEOOVEREVÅKING AV VASSDRAG

Anadrom har utviklet en pakkeløsning for videoovervåking av vassdrag. Vi finansierer utstyret, installerer det og lærer opp lokale personer som har ansvar for å drifte det, og som lager årsrapport for overvåking av vassdraget.

Når en har oversikt over antal fisk av ulik art og størrelse som har vandra opp i vassdraget, har en faktabaserte data for å fastsette fangstkvoter. Det sikrer at det kvart år er god balanse mellom det som kommer inn til elva av fisk og det som en høster i sportsfiske. Resultatet er mer vill laksefisk i elva og betre fiske.

VASSDRAG SOM ATTRAKTIVE NÆRMILJØTILTAK

Å utvikle anadrome vassdrag som attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst, skal få nye fiskere og andre brukergrupper til å ta i bruk vassdraget. Det blir flere personer som kan delta i dugnad langs vassdraget. Tiltak er:

 • Rydding av skog og pleie av vegetasjon.
 • Skilting av parkeringsplasser, stier og fiskeretter.
 • Parkeringsplasser, gangstier og fiskestier.
 • Elvepark med gapahuk, bålpanne og bålplass.
 • Fiskeplasser for barn og bevegelseshemmede.

Fase 3 drift

For å sikre ei stabil og god drift av elveierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme er det to årlige tiltak.

ÅRSRAPPORT FOR DRIFTSPLAN

En gang i året får elveierlag hjelp av Anadrom til å kontrollere om tiltakene i Driftsplanen er i samsvar med målsettingen for tiltakene, om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Resultatet inngår i tabeller for drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme, og blir vurdert på en skala fra 1 til 6.

Årsrapporten er viktig informasjon på møter i elveeierlaget, til samarbeidspartnere, myndigheter og som vedlegg til søknader.

I handboka til Anadrom "for mer vill laksefisk i elva" er det råd og veiledning for hvordan en lager en god årsrapport for Driftsplan. 

DIALOGMØTE FOR KLYNGE AV VASSDRAG

En gang i året arrangerer Anadrom dialogmøte for klynger av vassdrag. Deltakere er grunneiere, fiskere, oppdrettsselskap, kraftselskap, myndigheter og andre som deltar i elveprosjekt.

Formålet er at deltakerne skal bli kjent med hverandre, og utveksle erfaring. Diskutere hvordan de kan samarbeide om tiltak for mer vill laksefisk i elva, og aktiviteter langs vassdraget for å gjøre det attraktivt som nærmiljøtiltak for fiskere og andre brukere.