Skip to main content

Atle følger opp: – Dette må til for å åpne enda flere vassdrag

  • Kurt Kleppe Ringvej - Lofot-Tidende
  • Nyheter

I forrige uke skrev Lofot-Tidende om videoovervåkingen som skjer i Vareidvassdraget. Nå skal stiftelsen Anadrom bidra til mer vill laksefisk i Lofoten ved å øke produksjonen av fisk i vassdragene.

Atle Frøysland, daglig leder av Anadrom er selv en ivrig sportsfisker. Foto: PrivatAtle Frøysland, daglig leder av Anadrom er selv en ivrig sportsfisker. Foto: Privat

Initiativtaker til Anadrom, Atle Frøysland, sier at det ble naturlig at stiftelsen er bygget opp av grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap og kraftselskap.

– Alle disse fire grupperingene har påvirkning på vill laksefisk og et felles ansvar for å ta vare på artene. Gjennom samarbeid og koordinert innsats skal vi bidra til mer vill laksefisk i elvene, for å sikre og styrke framtiden til villaksen, sjøørreten og sjørøya.

Lofoten utstillingsvindu

Lofoten har 24 anadrome vassdrag og tettheten gjør at det gir en unik mulighet for regionen.

– Lofoten vil bli et nasjonalt utstillingsvindu og opplæringssenter for små vassdrag. Når vi først går inn i vassdragene vil vi være der i mange år. Det tar tid å optimalisere forholdene i hvert enkelt vassdrag. Per i dag har vi fått åpnet ni vassdrag, som til nå har vært stengt, for fiske i Lofoten, sier Frøysland.

– For oss er det viktig å få med grunneierne. Vi ser dessverre ofte at lokale ressurspersoner er for lite inkludert. De sitter på en enorm kompetanse. Vi i stiftelsen vil hjelpe grunneierne med å være med på en kartlegging av vassdragene og hjelper lagene med å lage driftsplan. Faktisk har vi laget en håndbok med en ferdig driftsplan som kan hjelpe grunneierne, sier han.

Tilbyr mer

Stiftelsen har gått rundt i 14 vassdrag med biologer fra Akvaplan-niva for å sjekke forholdene i de enkelte vassdragene, men de er også behjelpelig med andre, praktiske ting.

– Vi kan gå inn med penger til gapahuker, stier og bålplasser for lokale og tilreisende. Vi tenker at jo mer attraktive vassdragene er, jo mer vil det engasjere folk. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere barn og unge. Det vil sikre en tallrik generasjon av nye fiskere til å forvalte vassdragene, sier han.

Frøysland tror at mer villaksefisk i vassdrag i Lofoten, vil øke rekrutteringen av barn og ungdom som fisker. Foto: Privat

Målet

Frøysland forteller at målet med arbeidet de har satt i gang er å optimalisere produksjonen av fisk i elvene.

– Når vi ser på hvordan statusen er i dag kan vi i samarbeid med grunneiere, sportsfiskere, oppdrettere og kraftselskap sette inn tiltak for å øke bestanden av fisk. Vi sier gjerne at om det går dobbelt så mye smolt ut i havet kommer det dobbelt så mye fisk tilbake. Så vi er behjelpelig med å optimalisere forholdene, vi ser på det totale risikobildet for fisken og hjelper til med fangstkvoter. Det er det som skal til for at Miljødirektoratet skal åpne for fiske i enda flere vassdrag, sier han.

Verdifull støtte

Det er 70 vassdrag i prosjekt Nordland 2026, som er etablert av Anadrom og Frøysland sier at arbeidet til stiftelsen har fått en utrolig god mottakelse. Målsettingen er 200 vassdrag og å gjøre Nordland til det ledende fylke i forvaltning av anadrome vassdrag med vill laksefisk.

– Vi møter en stor forståelse og en stor vilje samarbeid, både fra kommunene, oppdrettere, kraftselskap og fiskerne selv. Fylkeskommunen har også backet oss i alle år siden vi startet opp, så vi føler at framtiden til vassdragene i Lofoten er svært lys, sier han.

Fakta:

Anadrom er et begrep som benyttes om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk og tilbake til ferskvann igjen for gyting. På samme måte omtales saltvannsfisk som gyter i havet og bruker ferskvann til oppvekstområde som katadrome. Kilde: Store Norske Leksikon